ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs 1250.00 INR
1 سال
Rs 1250.00 INR
1 سال
Rs 1250.00 INR
1 سال
.net
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
.biz
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
.org
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
.info
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 2500.00 INR
1 سال
.in
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
.co.in
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.us
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.name
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.cc
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
.tv
Rs 2750.00 INR
1 سال
Rs 2750.00 INR
1 سال
Rs 2750.00 INR
1 سال
.mn
Rs 2400.00 INR
1 سال
Rs 2400.00 INR
1 سال
Rs 2400.00 INR
1 سال
.bz
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.eu
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.net.in
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.org.in
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.firm.in
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
.gen.in
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
.ind.in
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
Rs 350.00 INR
1 سال
.mobi
Rs 1000.00 INR
1 سال
Rs 1000.00 INR
1 سال
Rs 1000.00 INR
1 سال
.eu.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.gb.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.kr.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.us.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.ae.org
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.qc.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.de.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.gb.net
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.no.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.hu.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.jpn.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.uy.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.za.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.br.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.cn.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.sa.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.se.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.se.net
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.uk.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.ws
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
.uk.net
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.ru.com
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
Rs 2000.00 INR
1 سال
.co.uk
Rs 500.00 INR
1 سال
Rs 500.00 INR
1 سال
Rs 500.00 INR
1 سال
.org.uk
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
.asia
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.me.uk
Rs 500.00 INR
1 سال
Rs 500.00 INR
1 سال
Rs 500.00 INR
1 سال
.me
Rs 2200.00 INR
1 سال
Rs 2200.00 INR
1 سال
Rs 2200.00 INR
1 سال
.co
Rs 2200.00 INR
1 سال
Rs 2200.00 INR
1 سال
Rs 2200.00 INR
1 سال
.ca
Rs 800.00 INR
1 سال
Rs 800.00 INR
1 سال
Rs 800.00 INR
1 سال
.co.nz
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
.ae
Rs 3500.00 INR
1 سال
Rs 3500.00 INR
1 سال
Rs 3500.00 INR
1 سال
.com.au
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
.pro
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.pw
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.de
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
.es
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.net.au
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
.com.co
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.net.co
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.nom.co
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.nl
Rs 475.00 INR
1 سال
Rs 475.00 INR
1 سال
Rs 475.00 INR
1 سال
.ru
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
.com.ru
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
.net.ru
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
.org.ru
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
Rs 275.00 INR
1 سال
.tel
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
Rs 750.00 INR
1 سال
.xxx
Rs 4500.00 INR
1 سال
Rs 4500.00 INR
1 سال
Rs 4500.00 INR
1 سال
.net.nz
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.org.nz
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.gr.com
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.cn
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.com.cn
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.net.cn
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.org.cn
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.sx
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
.education
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
.solutions
Rs 1200.00 INR
1 سال
Rs 2400.00 INR
2 سال
Rs 1200.00 INR
1 سال
.xyz
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
Rs 650.00 INR
1 سال
.host
Rs 5000.00 INR
1 سال
Rs 5000.00 INR
1 سال
Rs 5000.00 INR
1 سال
.website
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.guru
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.club
Rs 900.00 INR
1 سال
Rs 900.00 INR
1 سال
Rs 900.00 INR
1 سال
.email
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.today
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.photography
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.bid
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
.party
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
.science
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
Rs 1300.00 INR
1 سال
.tips
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.trade
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
.webcam
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
Rs 1500.00 INR
1 سال
.bike
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.clothing
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.holdings
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
.plumbing
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.singles
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.ventures
Rs 3500.00 INR
1 سال
Rs 3500.00 INR
1 سال
Rs 3500.00 INR
1 سال
.equipment
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.estate
Rs 1490.00 INR
1 سال
Rs 1490.00 INR
1 سال
Rs 1490.00 INR
1 سال
.gallery
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.graphics
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.lighting
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.bharat
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
Rs 550.00 INR
1 سال
.diamonds
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
.enterprises
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
Rs 1600.00 INR
1 سال
.voyage
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
.career
Rs 5600.00 INR
1 سال
Rs 5600.00 INR
1 سال
Rs 5600.00 INR
1 سال
.place
Rs 1800.00 INR
1 سال
Rs 1800.00 INR
1 سال
Rs 1800.00 INR
1 سال
.in.net
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
Rs 450.00 INR
1 سال
.desi
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
Rs 1100.00 INR
1 سال
.la

سال
N/A
N/A
.works
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
Rs 1700.00 INR
1 سال
.contractors

سال
N/A
N/A
.co.de

سال
N/A
N/A
.directory

سال
N/A
N/A
.academy

سال
N/A
N/A
.management

سال
N/A
N/A
.builders

سال
N/A
N/A
.berlin

سال
N/A
N/A
.institute

سال
N/A
N/A
.beer

سال
N/A
N/A
.international

سال
N/A
N/A
.kim

سال
N/A
N/A
.codes

سال
N/A
N/A
.cheap

سال
N/A
N/A
.rentals

سال
N/A
N/A
.events

سال
N/A
N/A
.tienda

سال
N/A
N/A
.media
Rs 2800.00 INR
1 سال
Rs 2800.00 INR
1 سال
Rs 2800.00 INR
1 سال
.cleaning

سال
N/A
N/A
.exchange

سال
N/A
N/A
.supplies

سال
N/A
N/A
.gripe

سال
N/A
N/A
.digital

سال
N/A
N/A
.discount

سال
N/A
N/A
.gifts

سال
N/A
N/A
.clinic

سال
N/A
N/A
.claims

سال
N/A
N/A
.furniture

سال
N/A
N/A
.delivery

سال
N/A
N/A
.business

سال
N/A
N/A
.democrat

سال
N/A
N/A
.futbol

سال
N/A
N/A
.pub

سال
N/A
N/A
.pictures

سال
N/A
N/A
.creditcard

سال
N/A
N/A
.vegas

سال
N/A
N/A
.london

سال
N/A
N/A
.cooking

سال
N/A
N/A
.vodka

سال
N/A
N/A
.help

سال
N/A
N/A
.tattoo

سال
N/A
N/A
.blackfriday

سال
N/A
N/A
.auction

سال
N/A
N/A
.surf

سال
N/A
N/A
.kitchen

سال
N/A
N/A
.recipes

سال
N/A
N/A
.computer

سال
N/A
N/A
.systems

سال
N/A
N/A
.training

سال
N/A
N/A
.camp

سال
N/A
N/A
.coffee

سال
N/A
N/A
.marketing

سال
N/A
N/A
.pink

سال
N/A
N/A
.viajes

سال
N/A
N/A
.zone

سال
N/A
N/A
.vacations

سال
N/A
N/A
.company
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
Rs 600.00 INR
1 سال
.live
Rs 1900.00 INR
1 سال
Rs 1900.00 INR
1 سال
Rs 1900.00 INR
1 سال
.rocks
Rs 1000.00 INR
1 سال
Rs 1000.00 INR
1 سال
Rs 1000.00 INR
1 سال
.global
Rs 5000.00 INR
1 سال
Rs 5000.00 INR
1 سال
Rs 5000.00 INR
1 سال
.vc
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
Rs 2600.00 INR
1 سال
.studio
Rs 2500.00 INR
1 سال
Rs 2500.00 INR
1 سال
Rs 2500.00 INR
1 سال
.life
Rs 3000.00 INR
1 سال
Rs 3000.00 INR
1 سال
Rs 3000.00 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution